Zabytkowa stacja kolejki wąskotorowej w Rudach
Strona główna| Mapa strony
Biuletyn Informacji Publicznej Kolejki wąskotorowej w Rudach
Menu
WydarzeniaKuźniaOferta dla grup zorganizowanychGaleriaRozkład jazdy i cennikOferta Historia KolejkiKontakt
Newsletter
Deklaracja dostępności
Powiadom znajomego o stronie Deklaracja dostępności  - Kolejka wąskotorowa w Rudach
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
Drukuj artykuł Deklaracja dostępności  na stronie Kolejka wąskotorowa w Rudach
Dodano: 31.03.2021 r.

 

 

 

Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.06.2017 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo

-Opublikowane zdjęcia nie posiada opisu alternatywnego, maja one charakter promocyjny
 i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osobą kontaktową jest Krzysztof Kopeć adres poczty elektronicznej krzysztof.kopec@kolejkarudy.pl . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer 32 410 42 32 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.    Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazane, o którą stronę internetową lub aplikacje chodzi oraz sposób kontaktu. jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
 z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Dojście do budynku dworca kolejowego jest od strony ulicy Szkolnej natomiast wejście do budynku dworca kolejowego usytuowane jest od strony peronu nr 1

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami

Jednostka posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
 i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych

Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie poczekalni na parterze budynku

W budynku nie ma windy

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie GOTiP nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W Gminnym Ośrodku Turystyki i Promocji w Rudach nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.